Wy sitte meastal hjir:

Baas Himd
Blokhuisplein 40
8911 GH  Ljouwert

Kvk nr 8945468358
Btw nr. 96558655

Kinst fansels ek in mailtsje stjoere

 

Oh ja, wy hawwe ek in Facebookside. Dy hâldt beppe foar ús by. En wolst beppe oeral folgje? Folje har dan op Twitter! Dan bliuwst altyd op 'e hichte!

Kontakt mei Baas Himd