25.49

Wat flikst do mi no?

It is mar in spultsje...

Ik moat en sil in spultsje dwaan! Wat moatsto my nno? In t-sjurt foar de spulfanaat, foar de obsternate feestgonger en foar de Karaïbyske Fries dy't mei syn pake graach in potsje Domino spilet!

Brûk ús Sjurtfabryk! Slimfits falle lyts, bestel se dus in maatsje grutter!

stik(s)
Tafoegje oan winkelkoer