26.49

Geef Frysk

Jou acht, geef Frysk!

Jou acht, geef Frysk! Yn de hâlding! Presintear, himd! Baashimd!

Geef Frysk yn in oare kleur? Brûk ús Sjurtfabryk!

stik(s)
Tafoegje oan winkelkoer

Tis gouden seg ik dij