Goeie! Sikest noch in Baas Frysk sjurt?

Haaaaagoeie, sikest noch in sjurt? Dat is moai, want dit is it Walhalla fan de Fryske sjurts. Dit is Baas Himd, de webshop foar de grappichste, gekste, coolste, moaiste en geniaalste Fryske sjurts, truien, romperkes en berneklean! Tsjek ek ús funshirts!. Wês net benaud om ús personiel te freegjen, rin in pashokje yn, stek dyn noas yn katoensaken en as der neat foar dy by sit, dan brûkst de Sjurtfabryk om sels in moai sjurt te meitsjen!

Ek fan ús: Shirtwinkel Halvegaren!

Baas Himd yn aksje foar de bazen

Beppe soe wol sizze

Och jonkje, hast it sjurt te lyts besteld?? Nim kontakt op en ik fernaai de boel foar dy!

Like BaasHimd op Facebook

Wat Baas Himd Twitteret

Folgje ús op Twitter